Višina / Višnu (zanimive besede »viS-« s komentarjem)

viSn- - višina / Višnu
anuviSNu after Vishnu. (((( KJER: {anu}

          V glagolski in samostalniški predponi pomeni:
                    z, ob, za, blizu, pod, podrejeno, ...

          V samostalniški predponi, pridevniško:
                    glede na, večkrat, eden za drugim, urejeno, metodično, ponavljajoče

          Kot predlog s tožilnikom (accusative):
                    po, ob, pri, blizu, čez, skozi, proti, k, po,
                    da, v odnosu, v skladu, manjvreden od, kot

          Kot prislov:
                    po, za; oinvno, nadaljnje, nato, naslednje ))))

((((PIMERJAJ brahmanizirani {anu} z venetskim (ne -brahmaniziranim) {prati} v {prativiSNu} ))))

andhambhaviSNu ({andham-}) becoming blind (((( PRIMERJAJ: {andhaMkaraNa} = "making blind" #### KJER: {andhaM-} = BLIND, {karaNa} = MAKE,CAUSING #### ===> {anADhyam}=BLIND + {bhaviSNu}=POSTATI ... semantično popolna neumnost. ---- Očitno gre za interpretacije, ki so ali metaforične oz. religiozne in nimajo nobene zveze s pravim pomenom besed, ali pa post-vedsko konstrukcijo ! ))))
apAmaMbhaviSNu not becoming diseased with herpes (cf. {pAmaM-bhaviSNu}.) (((( PRIMERJAJ: #### {anADhyam}=BLIND + {bhaviSNu}=POSTATI #### ===> {apAmaMbhaviSNu} = {a} = NOT + {pAmaM} = HERPIES + {bhaviSNu} = POSTATI. ---- Brahmanizacija, post-vedska od Venetov (Evropejcev) tisočletja odmaknjena konstrukcija !))))
bhaviSNu what is or ought to become or be, imminent, future, faring well, thriving; becoming (cf. {andham-}, {ADhyam-}, {dUram-bh-} <=== Kako povezavo imajo HERPIJE, SLEPOTA in BOLEZNI zveze z {bhaviSNu} = PRIHODNOSTJO, ali pa z visokim, svetlim in svetim božanstvom?) (((( faring well, thriving; becoming, future (PRIHODNOST) ---- so religiozni, metaforični pomeni ))))
kraviSNu desirous of raw flesh (((( {kravi} + {SNu} in ne {kra} + {viSNu} ---- kjer je {-SNu} slovnično obrazilo, ki ga Azijci in ne zahodni strokovnjaki niso dojeli )))); -- [ Slo: kri, krvav, krvavi ]
nagnambhaviSNu becoming naked, uncovering one's self in a shameless manner (((( {nagnambhaviSNu} = {nagna} = NAG,naked + {bhaviSNu} = PRIHODNI-ČAS, future-tense -- semantična uporaba prihodnjega časa (slovnice) /semantic use of grammar/; ---- spet gre za religiozni, metaforični pomen )))); -- [ Slo: nag, naga ]
prativiSNu towards Vishnu, in place of Vishnu; {prativiSNu} = {prati} = "PROTI, in direction of" + {viSNu} (((( PIMERJAJ z brahmanizirani {anu} )))); -- [ Slo: proti, k - (v smeri) ]
priyambhaviSNu becoming dear or agreeable, the becoming dear; (((( {priyambhaviSNu} = {priyam} = PRIJATI + {bhaviSNu} = POSTATI ---- Umetno tvorjenje semantičnih povezav - ponovno prenesen / metaforični, religiozni pomen. )))); -- [ Slo: prijati, prijatelj ]
viSNu All-pervader (in the later mythology regarded as "the preserver"); N. of one of the principal Hindu deities; -- [ Slo: višina, višava, božanstvo v višavah ], [ Sla: visoko, visoki,... ]

Tri-murti:
viSNu ........... "the preserver"
Brahma .......... "the creator"
Siva ............ "the destroyer"

Vedic Period:

Although Vishnu comes second in the triad he is identified with the supreme deity by his worshippers;

In the Vedic period, however, he is not placed in the foremost rank, although he is frequently invoked with other gods [esp. with Indra whom he assists in killing Vritra = "VETER, BURJA, /storm/ -- sovražno božanstvo" and with whom he drinks the Soma juice];

As distinguished from the other Vedic deities, he is a personification of the light and of the sun, esp. in his striding over the heavens, which he is said to do in three paces [see {tri-vikrama} and cf. {bali} , {vAmana}], explained as denoting the threefold manifestations of light in the form of fire, lightning, and the sun, or as designating the three daily stations of the sun in his rising, culminating, and setting;

Post-Vedic Period:

Vishnu does not appear to have been included at first among the Adityas, although in later times he is accorded the foremost place among them; in the Brahmanas he is identified with sacrifice, and in one described as a dwarf; in the Maha-bharata and Ramayana he rises to the supremacy which in some places he now enjoys as the most popular deity of modern Hindu worship; the great rivalry between him and Siva [ cf. {vaiSNava} and {zaiva} ] is not fully developed till the period of the Puranas: the distinguishing feature in the character of the Post-vedic Vishnu is his condescending = PRIJAZEN,DOBROHOTEN,LJUBEZNIJIV to become incarnate in a portion of his essence on ten principal occasions, to deliver mankind from certain great dangers [ cf. vivasvat, zveta, zuSNa, viSNu {avatAra} ];
viSuva {viSuvat}; {viSuvam}, {viSvam} cf. {viSu} above; the equinox; -- [ Slo:/Sla: vis (roke v vis), visok, višina; enakonočje ]
vaiSuvata {viSu-vat}) being in the middle of anything, middlemost, central; relating to the equinox, equinoctial Suryas; the middle of anything, centre; the equinox; -- [ Slo:/Sla: vis (roke v vis), visok, višina; enakonočje ]
viSuNa different, various, manifold RV; changing (as the moon); averse from; aside, apart; the equinox; -- [ Slo:/Sla: vis (roke v vis), visok, višina; enakonočje ]
viSupa {viSuva}, the equinox; -- [ Slo:/Sla: vis (roke v vis), visok, višina; enakonočje ]
viSuva {viSuvat}, {viSuvam}, {viSvam} cf. {viSu} above) the equinox; -- [ Slo:/Sla: visok, višina; enakonočje ]
viSuvadina the day of the equinox; -- [ Slo:/Sla: visok, višina; enakonočje ]
vishuva equinox (A.MacDonell: aPSD-p:292) {vishU-vat} being in the middle, (sharing both sides equally); -- [ Slo: visoko, visina; (enakonočje) ]
vishUvat being in the middle, (sharing both sides equally) (A.MacDonell: aPSD-p:292); {vishuva} = equinox; -- [ Slo: vis, visoko, visina; (enakonočje) ]
mahAviSuva the vernal equinox, the moment of the sun's passing into Aries; -- [ Slo: vis, visoko, visina; (enakonočje) ]
viSNudAsa Vishnu's slave, N. of a king; -- [ Slo: duša /spirit, soul/ ]
viSNudatta given by Vishnu; -- [ Slo: dati, data=dana /give, given/ ]
viSNudeva N. of an author, {-vArAdhya}, N. of a man; -- [ Slo: diva /deity/ ]
viSNudevatya having Vishnu for a deity; -- [ Slo: diva /deity/ ]
viSNumaya emanating from Vishnu, belonging to Vishnu, having the nature of Vishnu; - [ Slo: imeti viSNu, (imeti, mej, imetje) ]
viSNumAyA "Vishnu's illusion"; - [ Slo: imeti viSNu, (imeti, mej, imetje) ]
viSNupada "station or footmark of Vishnu" (((( KJER: {pad} = pod, spodaj, noge )))), the zenith, the sky, the mark of Vishnu's foot worshipped at, N. of a sacred hill (also called {-da-giri}, m.), a lotus, the sea of milk, the sun's passage (into the zodiacal signs of Taurus, Leo, Scorpio and Aquarius) Tithyad., N. of the Ganges (as issuing from Vishnu's foot); astrological circle or diagram; -- [ Slo: {pad} = pod, spodaj, noge ] ---- {pad} je primarna beseda
zrIviSNupadI clinging to the feet of the divine Vishnu = "ZRETI viSnu V NOGE" (((( GlejTudi: {zrImudrA} s primerjanjem semantik teh dveh besed dobimo še dodatno potrdilo o korektnosti našega sklepanja. -- [ Slo: {zrI} = zreti {pad} = pod, spodaj, noge ] ---- {pad} je primarna beseda ))))

 

Zgoraj ste lahko videli najzanimivejše besede iz semantične družine viS-, v spodnjem oknu pa si lahko ogledate še ostale, ki sem jih natančneje pregledal, vendar pa jih trenutno ne smatram za najbolj zanimive.