Analiza pomenov "modro morje, modrijan"
Avtor: Igor Pirnovar
Uvod
Ženske v Rigvedi
Beseda za modro barvo
Modro morje
Modrice ali modrec?
Časovni okviri

Modra barva

 


Uvod -- Beseda s korenom »moder« ima tudi v slovenščini vse pomene, ki jih najdemo v sanskrtskih semantikah. Vendar pa vseh teh pomenov ne vidijo ne indijski poznavalci sanskrta ne evropski jezikoslovci. Zato je poleg brahmanizacije in nezavidljive strokovnosti glavni vzrok tudi v nenavadih sanskrtskih semantičnih oblikah. Poglejmo za katere pomene torej gre:

moder
(blue)
m. morje
(sea)
m. nebo
(sky)
moder
(wise)
modrec
modrica
(body mark)
znamenje
(sign, mark)
štampilka
(stamp)
Sanskrt Y Y Y Y Y Y Y Y
Slovensko Y Y Y Y Y Y -N- -N-
Ostali
slovanski jeziki
-N- -N- -N- Y Y -N- -N- -N-

Preden začnemo analizirati karakteristike zgornjih semantičnih strukture ali vej, sem se odločil, da malce popestrim striktno jezikoslovno razglabljanje z idejo, ki se mi je porodila, ko sem odkril ime naše davne prednice, ki so ji v Rigvedi v jeziku evropskih prišlekov nadeli ime »Lepa Modra«. Toda to je le uvodna teza, stvari iz jezikovnega stališča postanejo še bolj zanimive in prepričljive. Kdor se loti bolj temeljitega študija sanskrtskih besed s korenom »mudra« bo končno mogoče celo videl možnost, da je enakopravni status venetske ženske celo botroval nastanku nove besede za »znanje, učenost in modrost«. Kakorkoli že, tukaj imamo dovolj jezikoslovnega materiala in dokazov, ki potrjujejo pomembno vlogo venetskega jezika pri nastanku in kasnekšem oblikovanju sanskrta.
Ženske v Rigvedi -- V sodobni Hindujski literaturi lahko prebiramo, da je Hinduizem edina religija, kjer so tudi ženske bile preroki. To potrjuje tudi vedska literatura, v kateri najdemo zgodbe o teh ženskih prerokinjah. (REF:R00-EoV/06-women-rishikas)
Rigveda Samhita is a book of more than ten thousand mantrās, they were not composed by anyone but were spoken by gods from the skies. The sages or rişhi or rişhika heard and wrote them down from their memory. Some of them are women too - like Vāk Ambŗņi, Lopamudrā, Sūryā, Apāla etc.

There are numerous hymns in the Rigveda indicating the high status accorded to women in the vedic society. RV (10.27.12) explicitly states that the practice of a lady choosing her own husband was in vogue = (priljubljena navada).

Očitno so ženske že v vedskih časih imele privilegiran položaj, kar pa je čisto nekaj drugega, kot so današnja medijska poročila o položaju žensk iz tega dela sveta. Sicer pa ni še tako dolgo odkar tudi pri nas na zahodu, ženske niso za isto delo bile plačane toliko kot moški, niso imele volilne pravice, ... Izjema v zgodovini so bile venetske ženske, kar vemo iz rimske zakonodaje v času Norika kot tudi karantanskega prava, ki je edino v Evropi dovoljevalo ženskam dedno pravico in prevzem gospodarske in politične oblasti po možev smrti. Sedaj vemo, da so ta svoj izjemni status venetske ženske prenesle tudi v Indijo, čeprav v isti sapi tudi vidimo, da je za Indijce to bila velika novost in nobiliteta, ki so se ji čudili in jo tudi visoko cenili. Dokaze za to najdemo v semantikah (etimologijah) besed s pomeni moder, modrec, modrijan, modrijanka, vedež, vedeževalka ... in v rigvedski literaturi, kjer so opevane ženske prerokinje. Še posebno izstopa prerokinja z imenom Lopamudrā v katere imenu, uho s posluhom za venetski jezik ali tukaj bolje za slovenski jezik, odkrije pomen »lepa modra«.

 

Beseda za modro barvo -- Besedo »moder« (modro morje) sem odkril najprej v povezavi s pomenom »morje« potem, ko sem zadel ob na prvi pogled neverjetno metamorfozo pomena »gora« v pomen »morje«. Naj poudarim, da je pri tej transformaciji šlo za pomenski koren »gor« (gora) in ne za »moder« o katerem govorimo v tem članku tukaj. Naj še pojasnim, da za razliko od »besednega korena« uporabljamo termin »pomenski koren« zato, ker besede lahko obdržijo obliko spremenijo pa pomen korena, kot se je zgodilo korenu »gor« in kot tudi lahko vidimo v zgornji tabeli korenu »moder«. Tako sem v sanskrtskih etimologijah med 191 sanskrtskimi besedami s pomenskim korenom »moder« odkril več kot 60 besed, ki se nanašajo na pomen morje ali ocean. Zbral sem jih ločeno od drugih pomenov in korenov v tabeli ki jo lahko pogledate v okencu tukaj spodaj.

 

Modro morje -- da gre resnično za besedo, ki pomeni morje lahko ugotovimo iz prvega vnosa v tabeli in razlage »-- "gathering together of waters", the sea, ocean (in Veda also, the aerial waters "atmospheric ocean or sky"« in tudi seveda iz vseh preostalih štiriinšestdesetih vnosov, ki na tak ali drugačen način govorijo o morju. Da je to sklepanje pravilno, sem preverjal sestavne dele vseh besed sestavljenk v tej zbirki. Ni presenetljivo, da je tudi sama beseda {samudra} sestavljenka, toda kot običajno je tudi za to potrebno uho, ki je občutljivo za venetski, oz. za slovanske jezike! Beseda {samudra}, ki ima dva dela {sa} in {mudra}, bi lahko razlagali na vsaj dva načina, od katerih po analizi vseh besed iz vseh vej tega pomenskega korena, še najbolj verjetna je le ena in sicer tista,

  1. ki predpono {sa} vidi kot slovanski predlog {sa, s, z, iz, od} kar daje dobesedni pomen iz »iz modrega«, »z modrega« ali »ven z modrega«.

    Da je ta razlaga zelo blizu prvotni govorici Evropejcev sem se prepričal na dveh mestih in sicer najprej pri besedi {samudrasalilezaya}, ki me je prepričala, da je delček {samudra} nedeljen sam zase resnično pomenil »morje«, nato pa še pri besedi iz druge veje tega korena {sAmudrikajJa} kjer vidimo, da besedica {sA} odgovarja slovanskemu "predlogu" {iz}.

    Nedoslednosti kot je nepotrebni predlog {sa} na začetku ali pa »okorni« in »nepotrebni« povratno-osebni zaimek {sali} brez težav lahko opravičimo glede na dejstvo, da so te besede iz časov, ko niso poznali ne slovnice in ne učbenikov in, če malce zamižimo, lahko celo trdimo iz časov, ki so bili bliže zadnji ledeni dobi, kot pa današnjim!

  2. Druga manj verjetna a še vedno možna pa je razlaga, da predpona {sa} predstavlja germanski pomen za morje: »the sea«, »der See« ali pa slovansko germansko kombinacija »auf See«, kjer je besedica »auf« še vedno bila skupni venetsko-germanski {sa}.

  3. Tretja še najmanj verjetna a tudi še možna pa je {sam-udra} = "vzame/zbira rečno vodo (morje)", {sam} = VZAMI + {udra} = VODA.


   

V tem formatu pisanja ni mogoče na pregleden način opisati vseh odkritij, ker se prepletajo s številnimi drugimi odkritji in je mogoče videti njihovo pravo vrednost le, če jih upoštevamo skupno. Vendar pa mi ta neizmerno velika množica vseh razodetij tudi omogoča izbrati le najbolj zanimive artikle. Tako moram omeniti med besedami iz semantične veje »morje« še odkritje in starodavni venetski izvor besede »Jadran«. Gre za besedo {samudrayAtrA}. Ta beseda me je vzpodbudila k raziskavi namiga, da ima sestavi del yAtrA resnično nekaj skupnega s pomenom »jadro, Jadran,...«. Odkril sem 39 besed, ki so potrdile, da to ni le namig ampak dejstvo. Vseh 39 besed lahko preverite na tem spletu v slovarju sanskrta pod črko (- J -). Beseda, ki me je pa končno prepričala, da govorimo o »modrem morju«, pa je bila beseda {samudrasalilezaya}.

Odkritje, ki me je prepričalo, da gre za venetsko besedo moder
Pomen sanskrtske besede zloženke samudrasalilezaya je potrebno izpostaviti.
samudrasalilezaya lying in sea-water (a kind of penance) laying in sea-water (a kind of penance); (((( KJER: {samudra} = ocean, sea = morje + sali (povratno osebni z.)= se + {lezaya} = ležeča <=== Ne spreglej, da vsi trije elementi zloženke ustrezajo slovničnim pravilom slovanskih jezikov !!! )))); -- [ Sla: ležati ], [ Slo: ležati; lesti, leze ]

Čeprav ne sodi direktno v to razpravo, pa naslednji vnos iz sanskrtskega slovarja tukaj dodajam le zato, da moja prejšnja omemba pomena »Jadran, jadrati« ne bo dajala vtisa pretiravanja, ali da je celo za lase privlečena:


   

Na podoben način, kot sem razlagal svoje raziskave semantične veje korenskega pomena »morje«, sem se lotil tudi pomena moder, modrec, modrijan, modrijanka, vedež, vedeževalka .... Tudi o tem pomenu sem prvotno imel le namig besede, ki sem jo v tem članku najprej omenil, namreč, »Lepa Modra« (Lopamudrā) ali kot jo zapišemo v »romaniziranem devanagariju« (sanskrtska pisava v latinici) {lopAmudrA}. Tudi tukaj se je sprožil cel plaz marginalnih odkritij, vendar pa so za nas poleg najpomembnejše razlage v zvezi s tem korenom (»Lepa Modra« zgoraj), vse za nas tukaj pomembne stvari zbrane v spodnjem okencu in tabeli za njim. Tabela za okencem je samo izvleček iz tega okenca, ki si ga je resnično vredno ogledati.

 

Modrice ali modrec? --


   

 

Ali je enakopravnost venetskih žensk z moškimi šokirala tudi Brahmane?
Posebno pozornost zasluži ime modrijanke »lopAmudrA«
lopAmudrA "lepa / ljuba modra" --- (((( KJER: {lubh}, {lolupa}, {lolubha} = very desirous, ardently longing for = "STRASTNO, GOREČE ŽELETI" )))); - N. of the reputed wife of the sage Agastya (she is said to have been formed by the sage himself and then secretly introduced into the palace of the king of Vidarbha, where she grew up as his daughter; she asked her husband to acquire immense riches; so he went to the rich demon Ilvala, and having conquered him, satisfied his wife with his wealth; she is considered as the authoress of RV. (((( Rigvede so zapisovali modreci in preroki poznani kot rishies, katerim so zgodbe razodeli bogovi sami. Med temi preroki so bile tudi ženske kot { vAkAmbrni, SUryA, ApAla, lopAmudrA, ...} -- To je ob enem tudi indikator, ali pa potrdilo, da so Veneti bili zelo staro ljudstvo, ki je obdržalo navade in običaje še iz časov matriarhata. GlejTudi: {jJAna}!!! )))); -- [ Slo: moder, modra; ljuba, lep, lepa ]
Ali je brahmanizirana »jJAna« venetska žena?
jJAna modrost (wisdom ...) (1) knowing, becoming acquainted with, knowledge, (esp.) the higher knowledge (derived from meditation on the one Universal Spirit); knowledge about anything cognizance, knowingly or ignorantly; conscience; engaging in sacrifice with clarified butter; (2) prudent, wise; easily known AV.; knowledge, wisdom, intelligence, discrimination; a distinctive mark, token of recognition, any mark or sign or characteristic; a monument, memorial; full of knowledge

OPOMBA:

Na osnovi imena »lopAmudrA«, ki so jo prvotno, ko so Veneti med Azijci še bili prisotni, pa čeprav le v spominu, lahko imenovali "lepa / ljuba modra". Ne pozabimo, da so venetske ženske bile enakovredne moškim! Ženska emancipacija je tako verjetno napravila tak močan vtis na Brahmane, da so hoteli zbrisati ta pomen iz zavesti svojih ovčic, in zelo taktno v svojih etimologijah skrili pomen »modre ženske« v rigvedski besedi »lopAmudrA«

 

Časovni okviri -- Pomembno toda manj očitno in verjetno tudi, s strani poznavanja jezikovnih kot tudi zgodovinskih dejstev, najzahtevnejše pri teh analizah je tudi odkrivanje časovnih zaporedij sprememb v jeziku. Prav analize semantičnih struktur pomena »moder, modrost« (wise) in možne relacije s pomenom »ženska« za besedico »jJAna« skrivajo to časovno dimenzijo, ki bi jo bilo vredno preveriti. Sicer pa je že tudi dejstvo, da je beseda »mudrA« po nepotrebnem uporabljena s predpono »sa« vzrok, da postanemo pozorni na uporabe teh besed v vedskih tekstih. To je na žalost trenutno najtemnejše področje mojih raziskav, kar pa istočasno tudi pomeni, da je še veliko stvari neodkritih in morda se komu tudi posreči ovreči ali pa dodatno potrditi moje trditve.

Tukajšnji izziv datiranju morfologije pomena besede »ženska« ali indijsko »jJAna« v pomensko vejo { moderost, znanje, »znanje višjega reda«, ...} je dokazati, da je ta semantika nastala v Indiji in ni originalna, ki naj bi jo Evropejci prinesli tja tisočletja preden se je spremenila. Kdor ne ve za kaj gre naj ponovim, da indijciv besedi »jJAna« ne vidijo pomena »ŽENA, ženska«, ampak jo tolmačijo kot »MODROST, znanje, ...«. Naša teza je, da je pomen »modrost« je nastal v Indiji potem, ko so brahmani povezali dejstvo, da je Lepa Modra »modrijanka« in ne »modrijan«! Na vsak način pa tudi, če ta teza ni pravilna, pa ni dvoma, da je beseda »jJAna« v pomenu »MODROST, znanje, ...«, po-vedska indijska pogruntavščina, in to bi se moralo jezikoslovno dati potrditi ali pa zanikati, vendar pa je za to potrebno znanje darvidskega jezika. Da smo do tega sklepanja sploh prišli, je potrebno biti ne le pravilno motiviran in prepričan, da je evropski jezik tako jezikovno kot zgodovinsko neprimerno starejši od sanskrta, ampak je potrebno tudi razumeti, da je ta evropski proto-jezik bil podoben slovanskim jezikom. Seveda, pa je lahko koristna tudi obratna motivacija, namreč dokazati, da so te teze o sorodnosti evropskega proto-jezika s slovanskimi jeziki nevzdržne. Izziv je torej obojestranski!

 

Modra barva -- Doslej še najmanj smo slišali o modri barvi. To je zato ker je le ta sama po sebi razumljiva ter implicitno vključena v pomene morja in neba, kar je osnovni pomen sanskrtske besede {samudra}. Da gre za barvo je jasno tudi iz druge semantične veje, ki jo predstavlja beseda {mudrA}. Telesna znamenja in modrice, ki jih je ohranila ali pa razvila slovenščina in jih tudi najdemo v sanskrtskih semantičnih strukturah, kar lahko vidite v tabeli zgoraj, so tudi že dovolj močan argument v oporo tej trditvi, prav tako kot dejstvo, da so Brahmani in celo kasneje v Indiji to besedo uporabljajo v povezavi s štampiljkami in prepoznavnimi znaki ali pa vstopnimi gesli, katere še danes uporabljajo v Aziji kot dokaze plačila vstopnine. Ne nazadnje pa je tudi z barvo obeleženo Hindujsko znamenje na čelu, pika na » i « v zvezi z modro barvo in končno tudi pika v tem članku.

 

 

 

 

 

 


 

Na začetno kontrolno kazalo / Domov; (Home)       Nastavi začetno kazalo (tu na levi)

 


Document:
©2005,2007,2008,2009,2010 Igor H. Pirnovar
URL:
Last Updated: