Jezikovna brahmanizacija: - bati-se ali svetiti
Avtor: Igor Pirnovar

Tukaj na primeru pomenov besed bha in bhA v sanskrtu vidimo nekaj tisočletij staro zmešnjavo, ki so jo povzročili ustvarjalci, ali bolje zapisovalci tega jezika - Brahmani. Jezik se je še dodatno popačil, ko so v drugem valu nanj vplivali nad Veneti zmagovit grški, rimski in prebujajoči se germanski migranti iz Evrope (). Dokončno pa so sanskrt deformirali jezikovno prikrajšani Angleži (tretji val), ko so zanj ustvarili praktično vso sodobno literaturo in to brez vsakršnega posluha za »sklanjatve«, glagolske oblike in za časovne kategorije »po vidu« in »po obliki«. Ti dve besedi, namreč bha in bhA imata več pomenov, katerih niso pravilno tolmačili ne Brahmani v davni preteklosti, kot tudi ne sodobni govorniki (budistični menihi) niti zahodni jezikoslovci ter poznavalci tega starega jezika.

Zmešnjavo so v resnici začeli že pred več kot 4.000 leti. Posledično so to besedo napačno tolmačili tudi Brahmani, ki so jo združili z besedo viSNu v novo besedo bhaviSNu z metaforičnim pomenom »prihodnosti«. To besedo potem nadalje združujejo z drugimi besedami kot so razne bolezni ter jim tako dajejo pomene prihodnosti. Recimo: »bo dobil tako in tako bolezen«, ali pa »bo postal slep«. Dva taka primera si lahko ogledate na koncu priložene tabele na tej strani (poglejte besedi: andhambhaviSNu in apAmaMbhaviSNu).

V resnici je celotna zgodba še bolj zanimiva, in pojasnjuje tudi dejstvo, da Indijci prvotno niso smatrali božanstva viSNu enakovrednega božanstvu Agni prav zato ker nikoli niso pravilno razumeli prave venetske semantike besede viSNu, ki kot je jasno vsakemu Slovanu pomeni »visoko, višina, visokost, ...« in ustreza s kasnejšemu »post-vedskemu« tolmačenju tega božanstva, kot člana najvišje božje predstave v oblike triade Trimurti, ki jo tvorijo viSNu, Brahma in Siva. Kdor razume, na kakšen način so Indijci končno prišli do »zadovoljive sinoptične rekonstrukcije vsebine vedskih pesnitev«, mu je tudi jasno, zakaj so šele proti koncu zadnjega tisočletja pred našim štetjem viSNu postavili na svoje pravo mesto v indijskem panteonu.

bha, bhA - bati-se ali svetiti
bha sijati, svetiti:

{bhA} N. of the planet Venus or its regent {zukra}; semblance, delusion, error; light or a beam of light, lustre, splendour MBh.; appearance, resemblance, likeness; {agni-bha}="BATI SE OGNJA", {guDa-bhA}, {tantubha} a star, planet, asterism, lunar asterism or mansion; {nakSatra}, sign of the zodiac; {ba}=BI aspirate of (I, you, ... should, would) [ Slo: bi ]

OPOMBA:

Uporaba besedice {bhA} v pomenih za svetlobo, zvezde, planete in druge astronomske pomene je očitno nastala dosti pozneje v času nastanka »pismenega sanskrta«, torej vsaj tisočletje verjetno pa dosti prej kot so Veneti v prvem kontaktu z Indijci, v času migracij kmalu po zadnji ledeni dobi, pustili v Indiji svoj prvotni jezikovni odtis, ki je zabeležen v Rig-Vedski literaturi. Tako je očitno, da ko je avtor slovarja sanskrta razlagal besede {agni-bha}, {guDa-bhA}, {tantubha} kot »a star, planet, asterism, lunar asterism or mansion«, {nakSatra} pa kot »sign of the zodiac« ne vidi v {agni-bha} originalnega venetskega BATI SE OGNJA, ki so ga do leta 1,500 pred n. š. ko so Brahmani začeli zapisovati stare vedsko literaturo pozabili. Venetska semantika se je vedno bolj izgubljala v času zapisovanja.

V naslednji tabeli za besedico bhA vidimo pomen » b a t i   s e «, ki pa je tudi pomešan s pomenom » s i j a t i « od tukaj, ki ga v sanskrtu črkujemo bha - torej z malim - a -, na koncu.

bhA bati se:

{bhAti}, {bhAt}, {bhAntI}, {bhAtI}, {bhAyAt} [ Rus: боЯть-ся (bojat'-sja) ], {babhau}=BAL=BAU;

NAPAČNO: naslednja interpretacija je napačna. Brahmani pred 3,500 leti so očitno pravilno prevedli pomene besed, toda kasnejše slovnične razlage so popolnoma zgrešene, saj predpostavljajo, da je slovnično obrazilo v aoristu (glej: aor.) kot tudi v prihodnjiku (glej fut.) spremenilo pomenski koren bati (fear) v svetiti (shine):

aor. {abhAsIt} {bhAsyatva} to be made visible, to be brought to light = [ Slo: obsijati, sevati, obsevati, (obsijavati) ] POZOR: avtor slovarja prihaja sam s sabo v protislovje, saj zgornje pomene za svetlobo/sijati (shine) navezuje na primere iz grščine za pomene bati (fear):

Gr. Bhat ???[ Gr: φόβος (fobos) ] = fear;

fut. {bhAsyati} to shine, be bright or luminous RV.; to shine forth, appear, show one's self; to be splendid or beautiful or eminent MBh.; to appear as, seem, look like, {bhAsyativat} MBh.; [ Slo: {biti}, {bi}, {bo}, {bila}, {boš}, {bova}, {bomo} ... ] to be, exist; to show, exhibit, manifest; {bhAyate} = [ Slo: {bati}, {bojiti}, ... Rus: боЯть (bojat') ]; {-sIyati}, {-sIyaNAS}, {-sIyaN}, {-sIyaNI} {-sIyaNt} imperss, radiance is put forth by; {bhApayate}; aor. {abIbhapat}, {bibhAsati}, {bAbhAyate}, {bAbheti}, {bAbhAti}

[ Cf. {bhan}, {bhAS}, {bhAs}; Gk. [ Gr: φόβος (fobos); Lat. {fari}???; Germ.{Bann}???; Eng. {ban}??? ]; -- [ Slo: {bati}, {bojiti}, ... ]; [ Rus: боЯть (bojat') ]; [ Slo: {biti}, {bi}, {bo}, {bila}, {boš}, {bova}, {bomo} ... ]

OPOMBA:

Napačno tolmačene variante tukaj so:
aor. {abhAsIt} {bhAsyatva} to be made visible, to be brought to light = [ Slo: obsijati, obsijavati ]

fut. {bhAsyati} to shine, be bright or luminous RV.; to shine forth, appear, show one's self; to be splendid or beautiful or eminent MBh.; to appear as, seem, look like, {bhAsyativat} MBh.;

O posiljenih razlagah in nasilnem vrivanju grških, latinskih in germanskih razlag sploh nima smisla izgubljati besed!
Oba ta dva pomena, namreč »bati se« in »sijati, svetiti« sta sicer bolj kompletno obdelana vsak pod svojim pomenom, saj obstaja več besednih inačic za oba ta dva pomena. Kogar zanima kompletni opis naj si ogleda besede pod enim ali drugim pomenom in sicer vse besede za »bati se« v slovarju pod rubriko (- B -) in za »sijati, svetiti« pod označbo (- S -).
slovnična uporaba semantike ( -- prihodnji čas -- )
bhaviSNu what is or ought to become or be, imminent, future, faring well, thriving; becoming (cf. {andham-}, {ADhyam-}, {dUram-bh-} <=== Kako povezavo imajo HERPIJE, SLEPOTA in BOLEZNI zveze z {bhaviSNu} = PRIHODNOSTJO, ali pa z visokim, svetlim in svetim božanstvom?) (((( faring well, thriving; becoming, future (PRIHODNOST) ---- so religiozni, metaforični pomeni ))))
andhambhaviSNu ({andham-}) becoming blind (((( PRIMERJAJ: {andhaMkaraNa} = "making blind" #### KJER: {andhaM-} = BLIND, {karaNa} = MAKE,CAUSING #### ===> {anADhyam}=BLIND + {bhaviSNu}=POSTATI ... semantično popolna neumnost. ---- Očitno gre za interpretacije, ki so ali metaforične oz. religiozne in nimajo nobene zveze s pravim pomenom besed, ali pa post-vedsko konstrukcijo ! ))))
apAmaMbhaviSNu not becoming diseased with herpes (cf. {pAmaM-bhaviSNu}.) (((( PRIMERJAJ: #### {anADhyam}=BLIND + {bhaviSNu}=POSTATI #### ===> {apAmaMbhaviSNu} = {a} = NOT + {pAmaM} = HERPIES + {bhaviSNu} = POSTATI. ---- Brahmanizacija, post-vedska od Venetov (Evropejcev) tisočletja odmaknjena konstrukcija !))))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Na začetno kontrolno kazalo / Domov; (Home)       Nastavi začetno kazalo (tu na levi)

 


Document:
©2005,2007,2008,2009,2010 Igor H. Pirnovar
URL:
Last Updated: