Atestinske tablice
Avtor : Igor Pirnovar

 

Venetska informacijska revolucija

Pismenost so razširjali svečeniki

Skoraj 3000 let stara venetska slovnica

Religiozni pomen ploščic in razodetje skrivnega sporočila

 


 

 

Venetska informacijska revolucija

Etruščanska tablica
Etruščanska tablica z abecedo za pisanje v vosku; (kliknite za povečano)
Etruščanska tablica z abecedo za pisanje v vosku; (Firence: Museo Arheologico, Inv#: 93480)
Tukaj vidimo ploščico iz slonove kosti s 26 vrezanimi črkami etruščanske abecede, iz 7. stoletja pr. Kr., s plitko vdolbino za vosek na katerem se je pisalo. Ta etruščanska tablica je izredno pomemben antični tehnični pripomoček, ki se je seveda v takratnem kontekstu lahko meril z današnjimi inovacijami, ki so botrovale naši informacijski revoluciji. S pomočjo te tehnike pisanja se je zelo poenostavilo pisanje sporočil. Namreč pred tem so morali črke ali praskati ali pa vrezovati, torej gravirati in klesati. V tistih časih sta tudi bila papirus in črnilo skoraj toliko nedosegljiva, da je bilo verjetno enostavneje rezati črke v les ali pa jih praskati po lončenih črepinjah. Torej je ta voščeni sistem pisanja resnično pomenil antično informacijsko revolucijo, ki je imela za posledico, da se je začela pismenost širiti hitreje in ni bila več privilegij samo najpremožnejših.

Na vrhu na robu tablice je bila v pomoč vrezana etruščanska abeceda. Zanimivo je, da so si takrat bili vsi antični črkopisi med sabo zelo podobni. Očitno pa sta si venetski in etruščanski črkopis najbolj podobna. Dejstvo, da so tudi v Anatoliji našli številne venetske napise, ki datirajo od 9. ali 8. stoletja pr. Kr., in glede na številne indikatorje o zelo podobnem izvoru Grkov in Etruščanov v jugozahodni Anatoliji in bližnjih otočjih, je zelo verjetno, da so oboji Etruščani in Grki prejeli črkopis iz istega izvora kot Veneti in nemalo je odkritij, ki kažejo prav na Venete kot ta izvor linearne evropske in mogoče celo feničanske pismenosti.

Atestinske ploščice
Atestinska ploščica (Es-25); (kliknite za povečano) Atestinska ploščica (Es-23); (kliknite za povečano) Primerjava atestinskih ploščic Es-23, 24 in 25; (kliknite za povečano)
Med teksti religioznega značaja je zapisana slovnična tabela.
(Museo Nazionale Atestino)

Na povezanost med venetsko in etruščansko pismenostjo opozarjajo tudi» Atestinske ploščice«. Že dolgo je znano, da je pismenost na začetku imela religiozni značaj. Teh tablic se je ohranilo več in zato je raziskovalcem uspelo natančno rekonstruirati napise (črke in ne vsebine) na njih. Še do nedavnega so smatrali da, so te tablice izključno Etruščanskega izvora. Izgleda da, je učenjakom zahodno evropskega porekla uspelo zamegliti vsako povezavo z Veneti, kakršne poznamo danes.

 

Pismenost so razširjali svečeniki

Atestinske ploščice so dokler jih ni proučil naš slavist, raziskovalec in pesnik Matej Bor izključno obravnavali kot religiozne in ceremonialne, katerih vsebina naj bi zato ostala za vedno skrivnost. Vendar pa je, kot Bor tudi sam pravi, bil neznansko presenečen, ko je na ploščicah odkril kar celo poglavje venetske slovnice, kar je pomembno predvsem zato, ker so pravila v tabeli na tablicah še vedno veljavna v slovenskem jeziku in njegovih narečjih. Poznano je, da so začetki pisanja bili povezani z mistiko in so črkam pripisovali religiozni pomen. Kot bomo videli je tudi to vsaj delno potrdil s svojim delom tudi Matej Bor.

Razvozlava napisov Es-22 do Es-26 je eden od Borovih najimenitnejših dosežkov na področju tolmačenja venetskih in etruščanskih napisov. Ne le, da je bor pokazal, da v primeru teh »črkovnih tablic« ne gre za etruščanske napise ampak, je njegovo delo tudi dokaz, da je venetski jezik zelo blizu slovenskemu. Brez pomoči slovenskih dialektov, razlage večih obrazil ne bi bila možna. To dejstvo je veliko premalo med celo med slovenskimi poznavalci venetskih napisov in to je tudi eden od razlogov, da ta nad vse pomembni faktor tudi tuji strokovnjaki dosledno spregledujejo. Čeprav je Matej Bor zelo dosledno razložil kako je časovno potekal proces njegovega odkrivanja posameznih elementov, kot je eliminacija dekorativne vrstice dosledno poševno ležečih in po velikosti manjših znakov »...ooo...«, ter odkritje vrstice s slovenskimi obrazili, ki so vplivali na končno odločitev o obratni smeri branja, kot so pred njim počeli Italijanski, Francoski in Nemški venetologi, so ti njegovi razlogi, ki sami po sebi zelo prepričljivo in zgovorno potrjujejo pravilnost njegovih sklepanj, veliko premalo poznani in zato seveda razumljivo tudi neupoštevani.

Celotna vsebina s ploščice Es-25
Napisi in slovnična tabela na tablici Es-25
Rdeče obkroženi črki »S« in »T« sta bili pri izkopu poškodovani, dodatne črke »i« so bile vidne le na odtisu na tleh.

Vsebina na ploščici Es-25 se da razdeliti na pet delov. Prvi del napisa se začne na levem robu in se nato ovija preko vrhnega roba ter konča na ročaju. Sledi manjši presledek in nato drugi del.

Drugi del je pod njim, tik nad tabelo, ki jo loči vrsta položnih trapezastih oblik in se nadaljuje (zavije) ob levem robu navzgor ter konča pod robom na vrhu.

Tretji del je okrasna linija znakov trapezaste oblike, ki v pokončni legi označujejo črko »o«, tukaj najbrž res niso ta črka ampak le okrasni znak, ki ločuje zgornji del napisa od spodnjega, saj so znaki dosledno pisani položno (glej originalni posnetek, na moji rekonstrukciji sem te znake vpisal kot krogec).

Četrti del je tabela, ki vsebuje 16 različnih oblike besede »jekati«. Na sliki lahko vidite, da sta dve črki rdeče obkroženi. Od desne proti levi četrta črka, ki je na originalu vidna kot črka »T«, ima dodani na vsaki strani po eno črko »i«, tako da je simbol v kvadratku »iTi«. Od leve proti desni pa črka »S«, ki ima dodano le eno črko »i«, torej je simbol v kvadratku »iS«. Ti popravki so bili narejeni, ker so se pri izkopavanju ti dve mesti odluščili in ostali vidni le na odtisu v tleh. Kljub tema dvema dodatkoma pa se spodnjo vrstico da prebrati v obliki veznega gesla. Tako so si ljudje pred pismenostjo pomagali zapomnili v naprej določene in po nekem redu urejene misli. Ta vrlina se je prvotno dopolnjevala z pisanjem simbolov in risanjem sličic. Matej Bor, ki je zelo dolgo študiral vsebino na atestinskih ploščicah je odkril, da zadnji vrstici na ploščici Es-25 verjetno ustreza takemu »skritemu religioznemu geslu«.

Prvi del napisa Es-25
Razdelek #1: Obredni ali ritualni vzkliki
Razdelek #1: Obredni ali ritualni vzkliki

Prvi del so nerazumljivi vendar po nekem sistemu zapisani vzkliki, ki so po vsej verjetnosti nek del obrednega rituala. Prve tri besede vir – vin – vip so kot nek uvod ali zaključek. Prepričan sem, da gre za besede vir = »viriti, gledati«, vin = »ven, van (napoj, pijača)« in vi(p|L) = »vipy, popij«, ali pa, če beremo kot »vil« »izvil, izvij«. Nato sledijo molitvi ali zaklinjanju podobni vzklili, kjer vidno izstopa pa vzorec »? R ? N – ? L« po katerem se /namesto vprašaja (?)/ vstavljajo črke { K, T, D, M, P, Š, S, K, (kvei), B, G }. Upoštevajoč, da gre verjetno za obredne klice, tukaj nimam kaj več dodati, kot to, da vzorec zaradi ponovitve črke K, ter takoj za tem besedice »kvei« (v razdelku št. 10), podpira idejo o nekem poljubnem in ne slovničnem, pač pa verjetno obrednem pomenu.

Toda Ivan Tomažič nam poda še eno možno razlago, v smislu slovnične tablice: "Besede iz samih samoglasnikov, kjer R igra vlogo samoglasnika." Zapis bi mogoče lahko razlagali kot vajo za izgovarjanje.

Besede iz samih soglasnikov
PRPN pripeti
ŠRŠN sršati
KRKN krkniti
TRTN treti
DRDN drdrati
MRMN mrmrati
BRBN brbrati
GRGN grgrati

Drugi del napisa je najmanj dvomljiv in je dokaz, da gre za venetski jezik, ki je zelo blizu slovanskim jezikom, in ne kot nekateri zahodni »strokovnjaki« menijo latinskemu ali pa celo nemškemu jeziku. Napis lahko prevedemo kot:

Drugi del napisa iz Es-25
ME GO DONASTO FOLTII OMNO SI I UVANT ŽAR JUN S ŠAJNATEI REJTIAJ
Jaz ga darujem duše se spominjajoč in ventan žar mlad ta (je) Šajnati Retiji

mego jaz, ali me=jaz, go=ga
donasto prinašam, donašam v dar, dani
voltiji duše, duši (dativ), voltije (nominativ). Še vedno v rabi kot glagol voliti (komu ali kaj) voltijio leno=blage volje (genitiv)
omno si Spominjajoč se. Omno=omeniti, omenjajoči
i in
uvant fentan, ventan=uničen, fentati
a-žar žar, žareti; žar - jun=mlad
jun mlad
s (ta) ta, rezijsko: sej
šajnatej šajnast, sijati, sij,sijajnat(tudi rezijski dialekt) Slov. sijajni Retiji
Rejtiaj V Ateste kot se je Este imenovalo v venetskem času je tam bilo svetišče posvečeno bogu ali boginji Retiji.
vidij videc, vedec, SCS. vetij=učitelj retorike (svečenik, ki uči pisanje)
limini Lat.lamina=plošča, Lat. limus=blato, Latv. limenis=povšina, nivo
pširs širiš, razširjaš

Tukaj je še nekaj napisov iz večje zbirke atestinskih ploščic. Recimo:

Es-23
MEGO DONASTO ... E B VIABAIT ŠA PO RAJ O PJO O ROBOS
Jaz darujem ... in bil vojvoda šel v raj ali pa kot zaničevan rob

Es-24
MEGO DONASTO VANT S MOLDONKEO KARAN MN S REJTIAI
Jaz darujem ventan z molitvijo zle duhove misleč povr.os.zaim. (se) Retiji

Es-28
MEGO LEME TOR VIRAT JEREI DONASTO BOIJOS VOLTIJI OMNOJ
Jaz gline prah pokopat duhovnu donašam Bojos duše se spominjajoč

Moj namen tukaj ni pokazati doslednost in metode po katerih je Matej Bor raziskal celo vrsto napisov in, da je prišel do svojih zaključkov ne po nekem naključnem ugibanju pač pa po dolgotrajnem in sistematičnem medsebojnem primerjanju originalov s slovenskim etimološkimi študijami, pač pa le osvetliti pravo naravo vsebine teh napisov na atestinskih ploščicah in zakaj je pismenost na začetku imela mitološko religiozni značaj. Predvsem je potrebno upoštevati dejstvo, da je prvotna pismenost na prehodu med bronasto v železno dobo bila privilegij vladajočih slojev in svečenikov, ki so verjetno graviranje sporočil umrlim prvotno le na sarkofagih in pogrebnih daritvenih predmetih spremenili v donosno obrtniško dejavnost, ko so začeli sporočila pisati tudi na vhode v grobnice in sčasoma na kamnitih obeležjih grobov navadnih smrtnikov.

 

Skoraj 3000 let stara venetska slovnica

Sedaj pa se vrnimo nazaj k ploščici »Es-25«, ki smo jo na začetku razdelili na 5 delov. Obdelali smo že prva dva. Tretjega, ki je le dekorativen lahko izpustimo. Četrti del pa je praktično enak na vseh atestinskih ploščicah in, je za nas, kot nam je razkril Matej Bor, izrednega jezikovnega pomena, saj razkriva skoraj 3000 let staro venetsko slovnico.

Raziskovalci niso imeli tako enostavnega dela kot sem ga jaz prikazal, saj je splošno znano, da je Matej porabil leta in napravil na stotine poizkusov ter primerjav, preden je odkril, da so naša »gorenjščina« in druga slovenska gorska narečja ključ do razumevanja teh napisov.

Seveda, Matej Bor lingvistično še dodatno okrepi te argumente, v kar pa se ne bom več spuščal, saj je v Sloveniji veliko pristojnih jezikoslovcev, ki bi morali verificirati in javno podpreti njega in njegovo veličastno ter neprecenljivo delo! Tisto, kar skriva slovnico in slovnična pravila je razvidno iz:

Obrazila
V, D, J, iTi, K, L, M, N, P, Š, R, iS, T, B, g/H, E
01.jekav 05.jekak 09.jekap 13.jekat
02.jekad 06.jekal 10.jekaš 14.jekab
03.jekaj 07.jekam 11.jekar 15.jekah
04.jekaiti 08.jekan 12.jekais 16.jekaje

Pomeni posameznih oblik
jekaji, (es-25)
jekaje (es-23)
jokajoči,
jokajoče
jekah aorist, v slovenščini ne obstaja več
jekab danes bi to bilo jekač
jekad pomen mnnožine kot otročad
jekaž ki mnogo joče
jekar ki kliče morda pri pogrebu, klicar, vikar
jekap neprepoznavna oblika
jekan objokan
jekam 1. oseba ednine
jekat nedoločnik
jekaš 2. oseba ednine
jekal deležnik
jekak oblika podobna obliki čudak
jekaiti iterativni nedoločnik
jekaj velelnik
jekav pridevnik

Tako je bilo torej, po skoraj 3000 letih prvič mogoče ponovno odkriti, kaj naj bi pomenili »etruščanski« napisi na keramičnih črepinjah, na posodah, obrednih predmetih, orožju, okrasnih predmetih, in zame najbolj presenetljivo, na konicah "lokostrelskih" puščic (ali izstrelkih, kot je napisano v angleškem prevodu).

Borovo delo ni pomembno le iz jezikovnega stališča za naš slovenski kot tudi za druge slovanske jezike temveč je veliko širšega pomena, saj je zelo jasno opozorilo, da je tradicionalno zahodno evropsko pojmovanje preteklosti brez upoštevanja slovanske komponente zelo sporno in nesprejemljivo. Da je bilo mogoče razvozlati atestinske tablice le s pomočjo slovenskih dialektov je seveda še dodatno pomembno in bi moralo odjekniti skozi slovenski akademski svet z dosti večjim odzivom, kot je.

 

Religiozni pomen ploščic
Razodetje skrivnega sporočila

Da so pisanju in pismenkam v davnini pripisovali čarobno moč, naj ob tej priliki omenim finski narodni ep, ki razlaga, da je junak »Väinämöinen (Rus:Vjajnemejnen)« ali kratko kar »Vjajne« poznal magično moč runskih črk, ki so mu razodele čarobne besede s pomočjo katerih si je ustvaril neranljiv oklep za svoje nevarno potovanje, ter spoznal drugače nedostopne skrivnosti življenja in veščin kot na primer gradnja ladij ...

Zadnji peti razdelek na ploščici Es-25
Skrito religiozno sporočilo na tablici Es-25
Skrito religiozno sporočilo na tablici Es-25
Pa poglejmo še zadnji del naše ploščice. Gre za zadnjo vrstico na tablici, kjer najdemo obrazila k besedi »jekati«. Ta obrazila seveda niso zapisana v danes prepoznavnem slovničnem vrstnem redu. Še več, na hitrico bi lahko celo človek pomislik, da ne gre za slovnična pravila, predvsem zato ker niso zapisana brez ponovitve. Namreč, črko »T« najdemo v tabeli dvakrat. Na kratko sem to sicer že omenil in vemo, da gre to pripisati metodi zapomnevanja v časih ko še niso uporabljali pisanja - z gesli, ki so se včasih celo rimala.

Pa poglejmo kako je bilo to narejeno. Matej Bor je videl, da so Etruščani dostikrat iz besed izpuščali določene glasove, običajno samoglasnike. Ta pojav jezikoslovci imenujejo »sinkopa«. Ko je poizkušal vrivati samoglasnike v zadnjo vrstico na tablici, je seveda s pomočjo razmišljanja na slovenski ali slovanski način prišel do zanimivih besed, ki so vse bile blizu besedam in pomenom, ki so se venomer ponavljale v vseh drugih tekstih na vseh atestinskih ploščicah. Tako je iz črk

V, D, J, T, K, L, M, N, P, Š, R, S, T, B, G, E
prišlo do sledečega stavka.
V-i-D-i-j T-i K-a L-i-M-i-N-i P-o-Š-i-R-s T-u B-o-G-j-E
»VIDIJ TI KA LIMINI POŠIRS TU BOGJE«.

 

 

 


 

Na začetno kontrolno kazalo / Domov; (Home)       Nastavi začetno kazalo (tu na levi)

 


Document:
©2005, 2007, 2008 Igor H. Pirnovar
URL:
Zadnjič posodobljeno: